معرفی ابزارهای اطلاعاتی

رویکرد کلی گسترش فن آوریهای برتر ناموران به مقوله تجهیز و بکارگیری یک نرم افزار به عنوان یک ابزار، به تفضیل در «راه کار جامع» تشریح شد. بر این اساس توسعه متناسب و متوازن سازمان یا نظام مدیریتی در هریک از سه بعد انسان، فرایند و ابزار مورد تأکید است. بیشک تأثیر بکارگیری متناسب یک ابزار فناورانه بر ارتقا کارایی و بهره وری "Although Information Technology is more than forty years old, only a small number of organizations are capable of utilizing it effectively.

The problem in applying Information Technology in different careers is that business managers do not have a mutual understanding with organization's Chief Information Officers (CIO)"

Feld & Stoddard (2004)
نظامهای مدیریتی و از همین زاویه بر افزایش شانس موفقیت سازمانها بر کسی پوشیده نیست. اما متاسفانه سابقه کمی از موفقیت چنین بکارگیری هایی در دست است. بنابر اعتقاد متفکرین، این عدم موفقیتها ریشه در فقدان درک و زبان مشترک بین مدیران کسب و کارها و توسعه دهندگان ابزارهای اطلاعاتی دارند.

همانطور که در بخش «بهسازی، تجهیز و توسعه ابزارهای اطلاعاتی» تشریح شد، تلاش ما در nhtc بر آنست ک با تکیه بر سالها تجربه فعالیت در سازمانهای پروژه محور در عرصه های مدیریت فن آوری اطلاعات، برنامه ریزی و کنترل پروژه و دفاتر مدیریت پروژه و درک الزامات و نیازهای تخصصی سازمانهای پروژ ه محور از یکسو و از سوی دیگر، با استفاده از متدولوژی اختصاصی خود (8S2E) ضمن شناسایی و درک الزامات و انتظارات مدیران کسب و کار و کارفرمایان خود از ابزار مورد نیاز، تحلیل دقیق نسبت به وضعیت دیگر حوزه های انسانی و فرایندی در سازمانهای کارفرما پیدا نماید تا تناسب و اندازه مناسب را برای ایجاد توازن میان این ارکان بدست آورد. تا نهایتا با استفاده از این شناخت و استفاده از روش اختصاصی 12 گام توسعه سامانه های اطلاعاتی خود که ریشه در روش SDLC دارد، نسبت به ابتیاع، تجهیز ویا توسعه سامانه اطلاعاتی متناسب برای کارفرمایان خود مبادرت ورزد. با وجودیکه اعتقاد برآن است که ابزار مناسب مانند راهبرد مناسب برای هر سازمان وابسته به خصوصیات و ویژگیهای هر سازمان بوده و بایکدیگر تفاوت داشته غیر قابل کپی برداری است، اما واقعیت آنست که پرهیز از اختراع مجدد چرخ شرط عقل است و حافظ منابع ذیقیمت. بنابر این چنانچه سامانه اطلاعاتی مناسب، متناظر انتظارات و الزامات، با امکان یکپارچه سازی اطلاعاتی با دیگر سامانه های سازمان برای ایجاد جریان سیال اطلاعاتی در سازمان را بتوان بطور آماده از بازار ابتیاع کرد؛ باز تولید و توسعه شخصی چنین سامانه ای اشتباه بوده و باعث اتلاف منابع ذیقیمت سازمانی خواهد بود.


بر این اساس nhtc، علاوه بر ارتقا ظرفیتهای توسعه سفارشی سامانه های اطلاعاتی متناسب نیازهای مشتریان خود، با شناسایی دقیق الزامات و انتظارات مشترک میان سازمانهای پروژه محور، نسبت به توسعه برخی سامانه های اطلاعاتی به صورت Web Application با ویژگیهای انحصاری نموده است و باور دارد این سامانه ها با انعطاف زیاد قابلیت پاسخگویی انتظارات کارفرمایان پروژه محور را دارا بوده و با اعمال اندک تنظیم و بومی سازی، به طور کامل پاسخگوی انتظارات آنان در حوزه مربوطه خواهد بود.

این سامانه های اطلاعاتی چه پشتیبانی کننده فعالیتهای عملیاتی واحدها باشد، و یا تسهیلگر امر اندازه گیری و پایش عملکرد و یا ابزارهای کمک تصمیم ساز، همگی تابع نقشه فرایندی یکپارچه مدون شده برای سازمانهای پروژه محور بوده و در کنار یکدیگر، ساختاری یکپارچه و منسجنم را به عنوان یک سامانه اطلاعاتی جامع ایجاد خواهند نمود. که عهده دار ایجاد جریان سیال اطلاعاتی در سطح سازمان پروژه محور میباشد. چنین ساختاری تضمین کننده ارائه اطلاعات صحیح در زمان مقتضی به فرد مناسب است که این خود متضمن موفقیت سازمانی است.