دوره های آموزشی برگزار شده
دوره بین المللی آموزش OCB
 • دوره بین المللی مدل مبنای شایستگی سازمانهای پروژه محور (OCB) و روش ارزیابی Delta
 • با مشارکت و نظارت مستقیم انجمن بین المللی مدیریت پروژه
 • مدرس دوره آقای Reinhard Wagner رئیس انجمن بین المللی مدیریت پروژه به همراهی آقای Erik Manson رئیس کمیته جایزه بین المللی سرآمدی پروژه.
 • تاریخ برگزاری 29 بهمن 93 لغایت 1 اسفند 93
بروشور دوره توضیحات بیشتر
دوره تربیت ارزیاب ملی مدل PEM
 • دوره تربیت ارزیاب ملی شایستگی پروژه بر اساس مدل PEM در مجموعه شرکتهای سپانیر
 • با مشارکت انجمن مدیریت پروژه ایران
 • مدرس دوره، آقای دکتر مجتبی عزیزی با همکاری آقای مهندس نوشاد احمدی
 • تاریخ برگزاری خردادماه 93
کارگاه شایستگی در سازمانهای پروژه محور
 • ارائه مقاله برای انتخاب مدل سرآمدی/شایستگی و یا بلوغ مناسب در سازمانهای پروژه محور بر اساس مفاهیم مدیریت عملکرد
 • ارائه در همایش مدیریت استراتژیک و کنترل پروژه
 • ارائه کننده: آقای مهندس نوشاد احمدی
 • تاریخ برگزاری اردیبهشت 93
کارگاه آموزش دو روزه PMIS
 • کارگاه آموزشی دو روزه سازماندهی و توسعه سامانه های اطلاعات مدیریت پروژه ( PMIS)
 • برکزار کننده: موسسه مدیریت پروژه آریانا
 • مدرس: آقای مهندس نوشاد احمدی
 • تاریخ برگزاری مهرماه 93
آموزش مدیریت و کاربری سامانه DMS
 • مشارکت در ارتقا ظرفیتهای انسانی سازمان در امر مدیریت مستندات و استقرار سامانه جامع مدیریت مستندات پروژه در شرکتهای نماد صنعت پارس و پترو فرایند چهلستون
 • مدرس دوره خانم مهندس ستوده با همکاری آقای مهندس بامداد روشن
 • تاریخ برگزاری پائیز 93
کارگاه سامانه های PMIS
 • کارگاه PMIS با عنوان:
  سالها سازمان طلب PMIS از ما میکرد وآنچه خود داشت ....
 • ارائه در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه تهران
 • ارائه کننده: آقای مهندس نوشاد احمدی
 • تاریخ برگزاری بهمن ماه 1392
خلاصه کارگاه
دوره تربیت ارزیاب بین المللی مدل PEM
 • دوره بین المللی تربیت ارزیاب بین المللی مدل تعالی مدیریت پروژه PEM
 • با مشارکت و نظارت مستقیم انجمن بین المللی مدیریت پروژه و شرکت سرآمد سازان مدیریت داتیس
 • مدرس دوره آقای Erik Manson سرارزیاب و مدرس بین المللی و عضو کمیته جایزه بین المللی،با همکاری آقای مهندس صیقلی ارزیاب بین المللی و سرارزیاب ملی.
 • تاریخ برگزاری 21-23 آگوست 2013
دوره تربیت ارزیاب ملی مدل PEM
 • دوره تربیت ارزیاب ملی مدل تعالی مدیریت پروژه PEM
 • با مشارکت و نظارت مستقیم انجمن مدیریت پروژه ایران و شرکت سرآمد سازان مدیریت داتیس
 • مدرس دوره آقای جلالیان سرارزیاب ملی و ارزیاب بین المللی
 • تاریخ برگزاری اردیبهشت 91
دوره تربیت ارزیاب ملی مدل PEM
 • دوره تربیت ارزیاب ملی مدل تعالی مدیریت پروژه PEM
 • با مشارکت و نظارت مستقیم انجمن مدیریت پروژه ایران و شرکت سرآمد سازان مدیریت داتیس
 • مدرس دوره آقای حسین اصولی سرارزیاب ملی و ارزیاب بین المللی با همکاری آقای علی بیات ارزیاب ملی
 • تاریخ برگزاری اردیبهشت 91
سازماندهی و توسعه PMIS
 • دوره یک روزه سازماندهی و توسعه سامانه های اطلاعات مدیریت پروژه ( PMIS)
 • برکزار کننده: موسسه مدیریت پروژه آریانا
 • ارائه کننده: آقای مهندس نوشاد احمدی
 • تاریخ برگزاری مهرماه 92
استقرار و سازماندهی PMIS
 • کارگاه آموزشی استقرار و سازماندهی سامانه های اطلاعات مدیریت پروژه ( PMIS)
 • برکزار کننده: انجمن علمی گروه مدیریت پروژه دانشگاه تربیت مدرس
 • ارائه کننده: آقای مهندس نوشاد احمدی
 • تاریخ برگزاری بهمن ماه 91
استقرار و سازماندهی PMIS
 • کارگاه آموزشی استقرار و سازماندهی سامانه های اطلاعات مدیریت پروژه ( PMIS)
 • برکزار کننده: سازمان مدیریت صنعتی
 • ارائه کننده: آقای مهندس نوشاد احمدی
 • تاریخ برگزاری خرداد ماه 92
سازماندهی و توسعه PMIS
 • دوره یک روزه سازماندهی و توسعه سامانه های اطلاعات مدیریت پروژه ( PMIS)
 • برکزار کننده: موسسه مدیریت پروژه آریانا
 • ارائه کننده: آقای مهندس نوشاد احمدی
 • تاریخ برگزاری خردادماه 92
استقرار و سازماندهی PMIS
 • کارگاه آموزشی استقرار و سازماندهی سامانه های اطلاعات مدیریت پروژه ( PMIS)
 • برکزار کننده: سازمان مدیریت صنعتی
 • ارائه کننده: آقای مهندس نوشاد احمدی
 • تاریخ برگزاری اسفند ماه 91
استقرار و سازماندهی PMIS
 • کارگاه آموزشی استقرار و سازماندهی سامانه های اطلاعات مدیریت پروژه ( PMIS)
 • برکزار کننده: سازمان مدیریت صنعتی
 • ارائه کننده: آقای مهندس نوشاد احمدی
 • تاریخ برگزاری مرداد ماه 91
مدلهای سرآمدی/بلوغ
 • بلوغ یا سرآمدی، یک باید برای رقابت یا نیاز سازمانی
 • برکزار کننده: شرکت مهندسین مشاور ناموران
 • ارائه کننده: آقای مهندس نوشاد احمدی
 • تاریخ برگزاری مهر ماه 86
مدل بلوغ مدیریت پروژه
استقرار سامانه مدیریت امنیت اطلاعات
 • استقرار سامانه مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)
 • برکزار کننده: شرکت مهندسین مشاور ناموران
 • ارائه کننده: آقای مهندس نوشاد احمدی
 • تاریخ برگزاری تابستان 86