توسعه ظرفیتهای فرایندی

همانگونه که در شرح راه کار جامع به تفضیل بیان شد، باور ما در شرکت گسترش فن آوري هاي برتر ناموران برآنست که هیچ اقدام اصلاحی، توسعه ای و یا بهسازی که در آن توازن و تناسب لازم میان ارکان اصلی یک سامانه (انسان، فرایند و ابزار) منظور نشده باشد موفق و پایدار نخواهد بود. اساسا یک سازمان بوسیله کارکنانش که با تجهیزاتی مشخص تحت قاعده و روالهایی معین کار میکنند تعریف می‌شود. زمانی که مشکلات در کار بوجود می‌آید تفکر سنتی مدیران را وامیدارد تا کارکنان را مسبب و منشا بروز اشکالات قلمداد نمایند. که این خود موجب رواج سرزنش و انتقاد و در نتیجه یک سلسله اقدامات برای یافتن مقصر و گناهکار خواهد شد که این همه خیلی به ندرت موجب رفع اشکال شده و بیشتر به ایجاد یک فضای نا امن کاری در سازمان و بی انگیزه ساختن کارکنان منجر خواهد شد. مطابق مطالعات انجام شده منشا تنها 15% از اشکالات در سازمانها، کارکنان هستند اما ریشه 75% اشکالات را باید در مکانیزمهای کنترلی، ساختارها، قواعد، روالها و فرایندهای کاری جستجو نمود. تجهیزات مورد استفاده معمولا منشاه بروز حدود 10% از اشکالات بهره وری در کسب و کار سازمانها می‌باشند.

بهسازی و تصحیح معماری فرایندهای جاری سازمان یکی از مهمترین گامها برای دستیابی به سازمانی بهره ور است. مشاهدات و مطالعات بسیاری در دنیا صورت گرفته که حاصل آنها در قالب ابزارها و روشهای بهسازی فرایند در اختیار قرار گرفته اند که بر مبنای آن میتوان فرایندها را سازماندهی، مستندسازی و بهسازی نمود.ما نیز در شرکت گسترش فن آوري هاي برتر ناموران از متدولوژی هشت گام به سرآمدی در کنار ابزارها و روشهای منعطف و پویایی متناسب با موضوع کسب و کار هدف، برای جمع آوری داده و اندازه گیری سطح عملکرد و انتشار فرایندها در سازمانها بهره می‌گیریم. بدین ترتیب کارفرمایان پروژه های توسعه ظرفیتهای فرایندی ما با صرف هزینه‌ای متناسب و در زمانی مناسب، پس از شناسایی مهمترین و موثر ترین فرصتهای بهبود فرایندی خود کلیه اطلاعات مورد نیاز برای تصمصم سازی در خصوص نحوه سازماندهی و بهسازی معماری این فرایندها و اتخاذ موثرترین اقدامات بهبود را در اختیار خواهند داشت.

تجربه و دانش کارشناسان خبره nhtc در زمینه اندازه گیری عملکرد و تعیین سطوح تعالی فرایندها و بهسازی فرایندهای مدیریتی سازمانها، به شما یاری خواهد داد تا برای معماری ، بهسازی و جایگزینی فرایندهای هر سامانه و نظام مدیریتی از مجموعه زمینه های فعالیت این شرکت، مسیر دشوار بین ذهنیتها و جایکزینی سامانه نهایی در سطح سازمان خو را به سلامت و با موفقیت بپیمائید.


درخواست دمو