توسعه ظرفیتهای انسانی

منظور از طرفیتهای انسانی، مهارتهای اجتماعی، حرفه ای و دانش کارکنان، فرهنگ سازمانی، ایده ها، اهداف، اخلاق و ارزشهای بنیادین سازمان و مانند آن است. توسعه این ظرفیتهای انسانی سازمانها و یا نظامهای مدیریتی در تطابق با فرایندها و تجهیزات موجود یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار در سازمان‌ها است. همزمان با برنامه ریزی برای اقدامات اصلاحی و توسعه فرایندها و تجهیز سازمان با ابزار مناسب لازم است به وجه انسانی و فرهنگی سازمان نیز توجه کافی شود. ارتقا دانش، مهارت ذینفان و ارتقا فرهنگ سازمانی متناسب با ارتقا ظرفیتهای فرایندی و ابزاری تضمین کننده موفقیت اقدامات توسعه ای در سازمان خواهد بود. بسیاری از اشکالات و عدم کارایی ها در سازمانها به دلیل عملکرد متضاد افراد، تیمها و یا حتی بخشهای فعالیت مختلف در مقابل یکدیگر است. که این معمولا یا به دلیل عدم کارایی و تناسب عملکرد مراکز کنترل و یکپارچه سازی مرکزی عملیات در سازمان است و یا مقاومت افراد و تیمها در همسو سازی تلاشهایشان. رهبری و همسو سازی عملکردها در یک سازمان‏، وظیفه ای بسیار خطیر و پر اهمیت است. بدون هدایت یک رهبر ارکستر نمیتوان از یک ارکستر ولو آن که تمام اعضای آن را نوازندگانی چیره دست تشکیل داده باشند انتظار اجرایی موفق و خیره کننده داشت. یک اجرای موفق مستلزم ساعتها آموزش و تمرین برای هماهنگی است.

گسترش فناوریهای برتر ناموران در پروژه‌های بهسازی خود، به وجوه انسانی نظامهای مدیریتی نیز توجه نموده و برای تشخیص ریشه های چنین ناهماهنگیها و تعیین فرصتهای بهبود عملکردی از متدولوژی بومی خود ( روش هشت گام تا سرآمدی) بهره می‌گیرد. در گام دوم متدولوژی مذکور برای تعیین فرصتهای بهبود و تحلیل و تعیین ریشه های آنها از مدل رهبری اجرای هماهنگ (Performance Aligned Leadership Model - PALM) استفاده می شود.

مدل رهبری اجرای هماهنگ (PALM) مدلی است مرجع برای سازمانها که توسط Michael Saletta ارائه شده است. این مدل از 7 سطح از رفتارهای مشخص سازمانی تشکیل شده است و برآن است تا با شناسایی و رفع فاصله میان عملکردها و رفتارهای سازمانی در این 7 سطح، عملکردهای سازمانی را بایکدیگر هماهنگ سازد. این مدل نقشه راهی برای درک تاثیرات متقابل عملکرد افراد، تیم ها و گروههای کارکردی بر یکدیگر ارایه می دهد.

بدین ترتیب در گام دوم از چرخه بهسازی نظامهای مدیریتی (روش هشت گام تا سرآمدی)، علاوه بر فرصتهای بهبود فرایندها و تجهیزات، نیازهای آموزشی و فرصتهای توسعه ظرفیتهای انسانی نیز تعیین شده تا در گام سوم، برنامه های بهسازی و توسعه این ظرفیتها به دقت طرح ریزی شود. در این طرح ها افراد، تیمها و گروههای هدف‏؛ موضوعات، مهارتها و زمینه های دانشی مورد نیاز تعیین و متدها و روشهای موثر برای توسعه ظرفیتهای گروه هدف شامل برگزاری دوره‌های رسمی آموزش، شرکت در همایشها و سمینارها و یا آموزش حین خدمت و یا دیکر روشهای توسعه این ظرفیتها به تفکیک و متناسب هریک از گروه های ذینفع تدوین میشود. این برنامه ریزیها در گامهای آتی متدولوژی هشت گام به سرآمدی به اجرا در خواهند آمد.

علاوه بر اقداماتی که برای توسعه ظرفیتهای انسانی یک سازمان به واسطه اجرای متدولوژی هشت گام به سرآمدی تعریف و اتخاذ می‌شود، گسترش فناوریهای برتر ناموران با تکیه بر تجارب متعدد خود در تحلیل ریشه های بروز اشکالات کارکردی در سازمانهای پرو›ه محور، و شناسایی ریشه های مشترک برخی از ناهماهنگیها و اشکالات موجود در سازمانها بعضا اقدام به سازماندهی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مستقل و یا به سفارش کارفرمایان نیز می ‌نماید. ویژگی برنامه‌های توسعه ظرفیتهای انسانی nhtc تاکید بسیار بر کاربردی بودن آنها و پرهیز از اجرای برنامه هایی که صرفا به ارائه مفاهیم و بازگویی حوزه های دانشی می‌پردازد است. باور ما بر این است که کسب دانش لازم در خصوص موضوعی مشخص وظیفه فردی کارکنان است که از طریق ثبت نام در دوره‌های آموزشی آکادمیک در موسسات مختلف قابل تحصیل است. توسعه ظرفیتهای انسانی در نظامهای مدیریتی سازمانها، با فراگیری علوم و دانش مربوطه توسط کارکنان آنها حاصل نمی‌شود. لازم است سطح مناسبی از این دانش با هدایت و رهبری فرد و یا افرادی با تجربه کافی در بکار گیری حوزه علمی مربوطه در صنعت، توسط ذینفعان در مقیاسی قابل تعمیم تجربه عملی شود تا مهارت لازم در حداقل زمان کسب شود.


درخواست دمو