راه کار جامع نظامهای مدیریتی سازمان


باور ما در شرکت گسترش فن آوری های برتر ناموران آنست که سازمان و یا پروژه تنها زمانی در مسیر سرآمدی قرار میگیرد که اقدامات توسعه ای و بهسازی در آن بر اساس یک رویکرد راهبردی و به صورت متوازن و متناسب در هر سه عرصه انسانی‏، فرایندی و ابزاری صورت گیرد.

متولیان و برنامه ریزان اقدامات اصلاحی و برنامه های بهبود در سازمانها، چنانچه تناسب را در سه حوزه انسانی، فرایندی و ابزاری در نظر نگیرند توازن سازمان را بر هم زده و شانس موفقیت برنامه اصلاحی را به شدت کاهش می‌دهند. در مقابل اعتقاد بر آن است که توسعه یکپارچه و متناسب با حفظ توازن میان این ارکان شانس موفقیت یک پروژه یا سازمان را به شکل معنا داری افزایش خواهد داد. (Robert K. Wysocki).

به عنوان مثال ابتیاع و تجهیز سازمان و یا پروژه با یک ابزار اطلاعاتی بسیار پیشرفته و یا به خدمت گرفتن برترین فرایندها و آداب انجام کار تجربه شده در سازمانهای پیشرو و یا حتی استخدام و جذب ابر مدیران و ابر کارشناسان موفق از دیگر سازمانها هیچگاه به تنهایی نمیتواند عامل موفقت سازمان یا پروژه شده و حتی شانس موفقیت آنرا نیز افزایش نمی‌دهد. همانطور که برای تغییر سازمان نباید چشم به راه مدیران قهرمان بود(‍Peter Senge) برای اصلاح کارکردها نیز نباید به امید یک نرم افزار خاص بود.

امروزه در بسیاری از سازمانها شاهد صرف هزینه های گزاف برای توسعه و راه اندازی نرم افزارهای یکپارچه و به خدمت گرفتن تجهیزات پیشرفته مختلف هستیم، بدون آنکه تناسب و تجانس این ابزارها را با موضوع و هدف کسب و کار، فرهنگ سازمانی، مهارتهای پرسنل، آداب انجام کار نهادینه شده، فرایندها و روشهای جاری و حتی تناسب با سایر ابزارهای موجود در سازمان سنجیده شود. شکست نتیجه قابل پیشبینی چنین رویکردهایی است. بسیارند سازمانهایی که تمام تلاشها و سرمایه گذاری‌های مشابه آنها بدلیل عدم تمکین پرسنل، تداخل عملیاتی با فرایندهای جاری، عدم یکپارچگی ساختاری و محتوایی، مقاومت در برابر تغییر و بسیاری موانع دیگر با شکست روبرو شده و دستاوردهای این اقدامات در طول زمان از بین رفته و یا جایگزین شده است.

در حالی که با متوازن سازی، و توجه به اصل تناسب و تخصیص منابع مناسب به توسعه هماهنگ و یکپارچه سه حوزه انسانی، فرایندی و ابزاری، سازمان امکان می‌یابد تا با صرف منابع محدود تر برای ارتقا فرهنگ سازمانی، آموزش پرسنل، بهسازی فرایندها و رویه های جاری همزمان با تجهیز ابزار اطلاعاتی ساده و تر و متناسب با شرایط و بلوغ سازمان، توازن بیشتری در ارکان سه گانه به وجود آورده و شانس موفقیت خود را در مسیر تعالی افزایش دهد.

nhtc در راستای شعار محوری خود « ارائه راه کارهای جامع برای سازمانهای پروژه محور » در ارائه کلیه راه کارهای پیشنهادی برای کارفرمایان و سازمانهای مورد مشاوره، خود را ملزم به منظور نمودن اصول تناسب، تجانس و توازن میان ارکان انسانی، فرایندی و ابزاری کارفرما و در تطابق با رویکردها ی راهبردی وی دانسته تا بدین واسطه جامعیت راه کارهای پیشنهادی تامین شود. در همین راستا با اتکا به تجربه و تخصص کارشناسان خود و با آشنایی کافی از نیازهای شرکت‌ها و مؤسسات فعال در صنایع بزرگ کشور، خدمات و محصولات خود را برای توسعه و بهسازی نظامهای مدیریتی در هریک از زمینه های تخصصی مقابل، ارائه نموده و تلاش دارد تا مطابق رویکرد مدون شده، با شناسایی و تعیین دقیق نیازها، انتظارات و اهداف مراجعین و کارفرمایان خود، و با مشارکت تیمهای کارشناسی تخصصی خود با تبعیت از متدولوژی اختصاصی خود، اصول مذکور را معمول و جامعیت لازم برای راه کارها و خدمات قابل ارائه خود را برای کارفرمایان تامین نماید. تا بدین واسطه بیشترین بهره‌وری ممکن از سرمایه گذاری کارفرمایان در انجام طرح‌های به‌سازی نصیب آنان شود.

بدین ترتیب در توسعه و بهسازی سامانه های مدیریتی، فارغ از موضوع و یا نقشی که ممکن است nhtc ، در مقابل کارفرمایان خود به عنوان مشاور، ناظر(عامل چهارم)، مجری طرح و یا حتی مشارکت در اجرا داشته باشد؛ رویکرد کلی این شرکت پس از شناسایی وضعیت موجود آن سامانه، در سه محور زیر و در واقع ترکیبی متناسب از این سه محور خلاصه خواهد شد.


درخواست دمو