اخبار

 
گروه ها     
اول قبلي اجرا بعدي آخر
برگزاری دوره ی بین المللی آموزش OCB 1/19/2015 9:52:25 AM

 جاي بسي افتخار و خوشوقتي است که پس از پيگيريهاي بسيار، سومين دوره رسمي آموزش بين المللي مدل «مبناي شايستگي سازماني» (IPMA OCB® - Organizational Competence Baseline) انجمن بين المللي مديريت پروژه (IPMA)  در ايران برگزار خواهد شد.

مدل OCB به عنوان آخرين دستاورد انجمن بين المللي مديريت پروژه، مدلي است مبنا، که الزامانت شايستگي و سرآمدي سازمانها و بخصوص سازمانهاي پروژه محور را تبيين مي نمايد. اين مدل ابزار قدرتمند و مناسبي براي ارزيابي شايستگيهاي سازمانها در اختيار قرار داده تا بر اين اساس ميناي ارزيابي Delta براي سازمانها، توسط IPMA باشد.

از آنجائيکه انجمن بين المللي مديريت پروژه بنا داشته است يک دوره آموزش بين المللي مدل OCB و تربيت ارزياب Delta را در منطقه خاور ميانه برگزار نمايد، مديريت شرکت گسترش فن آوريهاي برتر ناموران موفق شد با تکيه بر تجربه موفق اين انجمن در برگزاري دوره تربيت ارزياب بين المللي PEM (اين دوره سال پيش با همکاري شرکت سرآمد سازان مديريت داتيس و انجمن مديريت پروژه ايران، در تهران برگزار شد)،  محل برگزاري دوره را از دوبي به تهران منتقل نمايد. 

اين دوره آموزشي که پيش­نياز ارزيابي سازمان­هاي پروژه محور بر اساس مدل Delta است به مدت سه روز از 29 بهمن ماه  الي اول اسفند ماه سال جاري در تهران توسط رئيس انجمن بين المللي مديريت پروژه (Reinhard 

ایجاد شده به وسیله در 1/19/2015 9:52:25 AM
ادامه