جامعه مهندسان مشاور ایران جمعیتی ملی، فرهنگی، فنی و حرفه ای مستقل از تمام احزاب و گروه های سیاسی است که شرکت های مهندسی مشاور در بخش خصوصی در آن گرد آمده اند تا ضمن ایجاد یک نظام حرفه ای استوار بر اصول دموکراتیک، در اعتلای حرفه مهندسی مشاور بکوشند و در راستای دستیابی به استقلال فنی و تکنولوژی پیشرفته منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی کشور گام بردارند .
اهم اهداف جامعه عبارتند از:
شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران، از سال 1388 بنا به مأموریتی که از سوی شرکت مادر (مهندسین مشاور ناموران) دریافت کرد، با عضویت در کارگروه فن آوری اطلاعات افتخار همکاری با این جامعه را بدست آورد. در این راستا همکاری های متعددی را در راستای تحقق اهداف بنیادین این جامعه انجام داد. بخشی از این همکاریها در قالب قراردادهای تجاری و بخشی نیز در قالب همیاریهای داوطلبانه و در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت انجام شده است. ذیلا فهرست بخشی از این فعالیتها ارائه شده است: