شركت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که در بدو پیدایش (سال 1348) مسئولیت توسعه ‌تأسیسات تولید، انتقال و عمده فروشی برق را برعهده داشت، در طول این سالها حسب ضرورت مسئولیتهای متفاوتی بر عهده گرفت تا نهایتا در سال 1381، در ساختار شركت توانیر تغییراتی ایجاد و اساسنامه آن به نام شركت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)‌به تصویب رسید. تا با مدیریت عرضه و تقاضا کارا، مطمئن، پایدار و فراگیر برق و سازگار با محیط زیست، بدل به شرکتی سرآمد در این عرصه و مرکز تبادلات برق در منطقه شود.

شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران ، افتخار دارد تا با ارائه خدمات مشاوره مهندسی، بازرسی و نظارت بر روند توسعه و کیفیت نرم افزار «مدیریت تولید» در خدمت مدیریت و کارکنان این شرکت بوده است.