شرکت مهندسی و ساختمان تیوانرژی (سدید جهان صنعت سابق) به عنوان یکی از شرکتهای کاملا خصوصی و پیشرو, در طول ۲۰ سال گذشته فعالیت های طرح و ساخت پروژه ها در صنایع مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، یوتیلیتی (آب, برق, بخار و کاتالیست)، نیروگاهی، صنعتی, معدنی و شیمیایی را به عهده داشته است.
این شرکت با پشتوانه علمی و تجربی کارکنان خود موفق به دریافت گواهینامه ها متعدد منجمله گواهینامه صلاحیت پیمانکاری به شرح زیر شده است:


شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران، افتخار دارد در قالب قرارداد های همکاری متعدد با ارائه خدمات مشروحه زیر در خدمت مدیریت و کارکنان این شرکت بوده است: