انجمن مدیریت پروژه ایران یک انجمن مردم نهاد علمی زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری و نماینده رسمی انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA) در ایران است. این انجمن با هدف بنیادی ارتقاء دانش مدیریت پروژه با رئوس زیر در کشور ایجاد شده است:


شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران، از سال 1388 در پی عضویت حقوقی در این انجمن همکاریهای گسترده ای را با این موسسه مردم نهاد برای تحقق اهداف بنیادین آن انجام داد. بخشی از این همکاریها در قالب قراردادهای تجاری و بخشی نیز در قالب همیاریهای داوطلبانه و در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت انجام شده است. ذیلا فهرست بخشی از این فعالیتها ارائه شده است: