شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در سال 1368 تأسیس گردید. رسالت اصلی این شرکت بالفعل نمودن بخش قابل توجهی از پتانسیل های کشور در زمینه انرژی برق آبی و توسعه تأسیسات ذخیره و انتقال آب می‌باشد. در راستای تحقق ماموریت مذکور هدف از تشکیل شرکت عبارت است از:
ایجاد، توسعه و تکمیل طرح‌ها و پروژه های تأمین و انتقال آب و تولید انرژی برق‌آبی شامل نیروگاه های برق آبی و تأسیسات تلمبه ذخیره‌ای و همچنین انجام خدمات مدیریت طرح در زمینه‌های مذکور


ما در شرکت گسترش فناوریهای برتر ناموران، از سال 1390 افتخار یافتیم تا در قالب سه پروژه (033، 035 و 040) ارائه دهنده خدمات مختلفی شامل موارد زیر باشیم:
  • ارائه خدمات مشاوره در زمینه مهندسی سامانه های اطلاعاتی
  • خدمات مشاوره در خصوص انتخاب مشاور طراحی نرم افزار
  • ارائه خدمات مشاوره برای انتخاب پیمانکار توسعه نرم افزار
  • مشاور فناوری اطلاعات در زمینه بازار برق
  • ایجاد ساختار برای تحلیل اطلاعات بازار برق